NST01          
           มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมด้านต่าง ๆ  เพื่ออาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิฯ เดินทางมาให้บริการกับประชาชนตำบลกำแพงเซา  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะหัวหน้าสรรพสามิตจรัล  เทวรัตน์ จากจังหวัดระยอง และทีมงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนและเดินทางมาร่วมงาน  ร่วมกับผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน  ยังผลให้การดำเนินงานลุล่วงด้วยดี   มีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับบริการรวม  486 คน  ประกอบด้วยผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม ถอนฟัน ขูดหินปูน  และผู้มีปัญหาสายตายาว
NST02
 
NST02
 
NST02
 
NST02
 
NST02
 
NST02
 
NST02
 
NST02