ด้วยความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ทริปแรกของปี 2019อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พันธกิจสัมพันธ์เมตตา
มุ่งหน้าสู่จังหวัดสกลนคร  อำเภอวานรนิวาส  และจังหวัดบึงกาฬ  อำเภอเซกามีประชาชนผู้เจ็บป่วยทางด้านอายุรกรรม  ทันตกรรม ตรวจฟัน
ถอนฟัน ขูดหินปูน  และมีปัญหาทางด้านสายตา  เดินทางมารับการตรวจ-รักษาจากหน่วยแพทย์  ในพื้นที่อำเภอวานรนิวาส  533 คน
และพื้นที่อำเภอเซกา 658  คน   ยอดรวม 1,191 คน
Read more: ประชาชนผู้ป่วยชาวสกลนครและบึงกาฬรับบริการจากหน่วยแพทย์
20181117 070441
            อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในมูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา เดินทางทริปสุดท้ายของปี 2018 ไปให้บริการในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเป็นชนชาวเขาเผ่าต่างๆ ในอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับการรักษา จำนวน 268 คน
Read more: หน่วยแพทย์ให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
NST01          
           มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์เมตตา ขอขอบคุณหน่วยงานท้องถิ่นทุกส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมด้านต่าง ๆ  เพื่ออาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในมูลนิธิฯ เดินทางมาให้บริการกับประชาชนตำบลกำแพงเซา  เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา  โดยเฉพาะหัวหน้าสรรพสามิตจรัล  เทวรัตน์ จากจังหวัดระยอง และทีมงาน ที่ได้ให้การสนับสนุนและเดินทางมาร่วมงาน  ร่วมกับผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน  ยังผลให้การดำเนินงานลุล่วงด้วยดี   มีประชาชนผู้เจ็บป่วยมารับบริการรวม  486 คน  ประกอบด้วยผู้ป่วยด้านอายุรกรรม ทันตกรรม ถอนฟัน ขูดหินปูน  และผู้มีปัญหาสายตายาว
Read more: ขอบคุณชาวนครศรีธรรมราช